پروتکل های بیم - قسمت پنجم

ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت پنجم

این مقاله در ادامه ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت اول و ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت دوم  و ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت سوم و ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت چهارم اورده شده است

8- روش ها و امنیت

8-1: بدون سوگیری درباره­ی حقوق کارفرما تحت توافقنامه و با توجه به بند 8-2 این پروتکل:

8-1-1: اگر مدیر امنیت دارایی ساخته شده دارای دلایل معقولی برای بررسی این امر دارد که عضو تیم پروژه احتمالا بندهای 4-1-7 و / یا 4-1-8  این پروتکل را نقض می­کند، کارفرما می­تواند به اعضای تیم پروژه اخطار دهد که مستلزم در نظر گرفتن مراحلی برای جلوگیری از نقض در یک دوره معقول مشخص شده در اخطار است؛ و

8-1-2: اگر اعضای تیم پروژه،  بندهای 4-1-7 و / یا 4-1-8  این پروتکل را نقض کنند، کارفرما می­تواند به صلاحدید خود به اعضای تیم پروژه اخطار دهد که مستلزم در نظر گرفتن مراحلی برای جبران نقض و / یا کاهش عواقب آن در یک دوره معقول تعیین شده در اخطار می­باشد.

8-2: اگر توافقنامه حاوی مقرراتی است که کارفرمایان را مجبور به فسخ توافق می­کند، آن مقررات باید تا حد لزوم اصلاح شوند تا اگر اعضای تیم پروژه:

8-2-1: مراحل مورد نیاز مطابق با بند 8-1-1 و/ یا 8-1-2 این پروتکل را در نظر نگرفته باشند؛ و / یا

8-2-2: مرتکب هر گونه تخلف از بند 4-1-7 و / یا 4-1-8 این پروتکل گردند که مربوط به اطلاعات حساس است و جبران یا تخفیف آن ممکن نیست، کارفرما حق دارد که فورا این توافق را خاتمه دهد.

عواقب چنین فسخی باید همانند عواقب هرگونه فسخ دیگر توسط کارفرما باشد که تحت توافقنامه به عنوان نتیجه­­ای از اقدامات، سهل انگاری یا نقض این توافقنامه توسط اعضای تیم پروژه در نظر گرفته می­شود.

8-3: اگر توافقنامه حاوی مقررات مطرح شده در موارد مندرج در بند 8-2 نباشد، کارفرما حق دارد فورا توافق را براساس شرایط مندرج در بند 8-2-1 و 8-2-2 فسخ نماید و پس از این فسخ، اعضای تیم پروژه:

8-3-1: باید بلافاصله عملیات و/یا خدمات تحت توافقنامه را متوقف سازند که مستلزم آن است که پیمانکاران فرعی و تامین کنندگان (از هر رده ای) نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ نمایند.

8-3-2: حق دریافت هیچگونه وجه اضافی را ندارند (به غیر از مبالغی که به موجب قرارداد به دلیل کار و/ یا خدمات ارائه شده قبل از تاریخ خاتمه، در نظر گرفته شده و قابل پرداخت است) که شامل، اما نه محدود به هر هزینه یا خسارات وارده پس از یا در نتیجه فسخ است؛ و

8-3-3: مطابق با (و لازم است که پیمانکاران فرعی و تامین کنندگان (از هر رده­ای) با تمام دستورالعمل­های کارفرما در ارتباط با فسخ این توافقنامه عمل نمایند که شامل، اما نه محدود به انجام هر گونه اقدام لازم برای پیروی از الزامات امنیتی و/ یا برای مقابله با پیامدهای نقض این پروتکل است.

 

9- فسخ قرارداد

9-1: بندهای 1-4، 2، 3، 4-1-6 تا 4-1-8، 5، 6، 7، 8-2 و 8-3 این پروتکل پس از فسخ توافق، ادامه خواهند یافت.

 

10- عبارات تعریف شده

10-1: توافقنامه به معنای توافق میان کارفرما و اعضای تیم پروژه­ایی است که این پروتکل در آن ادغام شده است.

10-2: مدل اطلاعات دارایی به معنای مدل اطلاعات حفظ شده مورد استفاده برای مدیریت، نگهداری و بهره­برداری از دارایی است.

10-3: مدیر امنیتی ساخته شده به معنای گزارش فردی مستقیم به کارفرما یا صاحب دارایی است و یا مدیریت مسئولیت­های امنیتی در ارتباط با پروژه را برعهده دارد.

10-4: برنامه اجرایی BIM، برنامه­ای است که توسط اعضای تیم پروژه تهیه می­شود و توضیح دهد که چگونه جنبه­های مدل­سازی اطلاعات پروژه­ایی که مسئول آن است، انجام خواهد شد.

10-5: محیط اطلاعات داده یا فرایند CDE به معنای ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار و جریان کاری است که برای جمع­آوری، مدیریت و انتشار تمام پرونده­ها، اسناد و داده های تایید شده برای تیم­های چند رشته­ایی در فرایند مدیریت شده بکار برده می­شود.

10-6:کارفرما، شخص (یا اشخاصی) است که اعضای تیم پروژه را بر اساس توافقنامه منصوب می­کند و بهره­مندی از هر نوآوری از حقوق و تعهدات کارفرما تحت این پروتکل، منوط به شرایط چنین نوآوری است.

10-7: مدیر اطلاعات کارفرمایان، شخص (یا اشخاصی) است که در ابتدا توسط کارفرما یا صاحب دارایی ساخته شده که موضوع پروژه است، منصوب می­شود تا نقشی را ایفا نماید که مرتبط با پروژه­ای است که شامل، در میان موارد دیگر، تشکیل و مدیریت فرآیندها، پروتکل­ها و رویه­های مندرج در جزئيات اطلاعات است.

10-8: الزامات اطلاعات کارفرما به معنای سندی است که اطلاعاتی را که باید تحویل داده شود و استانداردها و فرایندهای اتخاذ شده در تحویل اطلاعات پروژه را مشخص نماید.

10-9: مدل اطلاعاتی متحد به یک مدل اطلاعاتی اشاره دارد که متشکل از مدل­های اطلاعاتی متصل اما متمایز است.

10-10: مدل اطلاعات به معنی مجموعه­ای بهم پیوسته از مستندات، اطلاعات غیر گرافیکی و اطلاعات گرافیکی است که یک دارایی فیزیکی ساخته شده، تحت ساخت یا ساخت در آینده را نشان می­دهد.

10-11: جزئیات اطلاعات به پیوست 2 این پروتکل، الزامات اطلاعات کارفرما، برنامه اجرایی BIM و سایر مدارک شناسایی شده در پیوست 2 اشاره دارد.

10-12: سطح تعریف، سطح جزئیات مدل و سطح اطلاعات (به عنوان اجرا شدنی) است.

10-13: سطح اطلاعات، سطح جزئیات محتوای غير گرافيکي است که در جزئيات اطلاعات تعريف شده است.

10-14: سطح جزئیات مدل، ظاهر گرافیکی اشیاء مدل اطلاعات که در جزئیات اطلاعات مشخص شده است را نشان می­دهد.

10-15: ماده، اطلاعات مشخص شده و تمام اطلاعات تهیه شده توسط یا از طرف اعضای تیم پروژه تحت توافقنامه است که شامل موارد زیر بوده یا از آنها استخراج شده است:

(الف) اطلاعات مشخص شده؛ و

(ب) مدل­های اطلاعاتی متحد، به طوری­که این اطلاعات شامل اطلاعات مشخص شده است یا اعضای تیم پروژه، مالک هر گونه حقوق اضافی در هر مدل اطلاعاتی متحد هستند، به استثنای هر ماده­ای که بخشی از آن، توسط توسط یا از طرف کارفرما برای اعضای تیم پروژه ارائه می­گردد.

10-16: اعضای دیگر تیم پروژه به معنای هر فرد مسئول مرتبط با تولید، تحویل و/ یا استفاده از مدل­های اطلاعاتی است و به استثنای اعضای تیم پروژه، توسط کارفرما در رابطه با پروژه منصوب می­شود.

10-17: سایر اطلاعات تیم پروژه به معنای هر گونه اطلاعاتی است که برطبق ماتریس مسئولیت، توسط اعضای دیگر تیم پروژه تولید، منتشر و/یا اشتراک گذاشته شده است و جزئیات اطلاعات و/یا مدل­های اطلاعاتی متحد (یا هر بخشی از آن) است که توسط اعضای دیگر تیم پروژه تولید و/یا تحویل داده می­شود.

10-18: طرفین قرارداد به معنای کارفرما و اعضای تیم پروژه است.

10-19: مفاد اختصاصی به معنی اطلاعات پروژه و هر کار اختصاصی موجود در آن یا استخراج شده از آن است.

10-20: هدف مجاز به معنای هدف مربوط به پروژه (و/ یا ساخت، نوسازی، گسترش، عملیات، مدیریت و/ یا نگهداری پروژه) است که با موارد زیر سازگار است:

(الف) سطح قابل قبولی از تعریف اطلاعات پروژه مربوطه؛

(ب) کد وضعیت قابل قبول از اطلاعات پروژه با توجه به BS1192: 2007 + A2: 2016؛

(ج) وضعیت عملکرد مناسب اطلاعات پروژه مطابق با BS1192: 2007 + A2: 2016؛ و

(د) هدفی که برای آن، اطلاعات مربوط به پروژه تهیه شده است.

10-21: پروژه به معنای پروژه مربوط به توافقنامه است.

10-22: اطلاعات پروژه به مفاد، اطلاعات مشخص شده، مدل های اطلاعاتی متحد و سایر اطلاعات تیم پروژه اشاره دارد.

10-23: توافقنامه پروژه به معنای هر توافق ثبت شده بین کارفرما و سایر اعضای تیم پروژه در ارتباط با پروژه می باشد.

10-24: عضو تیم پروژه، شخص یا اشخاص تعیین شده توسط کارفرما براساس توافق نامه است.

10-25: پروتکل بدین معنی است که به این پروتکل مدل سازی ساختمان شامل پیوست­های 1، 2 و 3 است.

10-26: ماتریس مسئولیت، سندی است که مسئولیت تولید مدل یا اطلاعات را مطابق با مراحل تعریف شده­ی پروژه تنظیم می­کند که ضمیمه پیوست 1 شده است یا بدان ارجاع داده می­شود.

10-27: مقررات مربوط به امنیت، به بندهای 1-3، 3-1-3 (الف) تا (ر)، 4-1-6 تا 4-1-8؛ و بند 8-1 تا 8-3 این پروتکل اشاره دارد.

10-28: الزامات امنیتی، سند ضمیمه شده به پیوست 3 این پروتکل است که الزامات امنیتی را برای اجرای پروژه به شیوه­ای ایمن تعیین می­کند و شامل سیاست­ها، پروتکل­ها، رویه­ها و مراجع ذکر شده در آن است.

10-29: اطلاعات حساس به معنای اطلاعات است که در PAS 1192-5: 2015، بخش 3-1-28 تعریف شده است و در موارد زیر شناسایی می­گردد:

(الف) الزامات امنیتی؛ و/ یا

(ب) هر دستورالعملی که به موجب بند 4-1-7 این پروتکل صادر شده است.

10-30: اطلاعات مشخص شده به اطلاعاتی اشاره دارد که شامل، بدون محدودیت، هر گونه مدل­های اطلاعاتی است که توسط اعضای تیم پروژه تولید شده، اشتراک گذاشته و/ یا انتشار می­یابد، همان­گونه که در ماتریس مسئولیت و جزئیات اطلاعات مشخص شده است.

 

برای دریافت متن پروتکل مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM Protocol) از سایت CIC بر روی این لینک کلیک نمایید

مترجم : محسن ایرانی

0/5 (0 Reviews)0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *