پروتکل های بیم - قسمت سوم

پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت سوم

پروتکل مدل­سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

ویرایش دوم

1.تعارف

1-1: در این پروتکل BIM، کلمات و عبارات مورد استفاده باید دارای معانی مقرر شده در بند 10 پروتکل باشند، مگر اینکه در متن، معنای دیگری از آنها مورد نظر باشد.

1-2: مقررات امنیتی ذهنی نباید اعمال گردد و هر گونه اشاره به آن، فاقد تاثیر است اگر:

1-2-1: الزامات امنیتی در پیوست 3 این پروتکل در نظر گرفته نشوند یا

1-2-2: در پیوست 3، عبارت “استفاده نمی­شود” یا عدم اعمال بیان گردد.

1-3: صرفنظر از بند 1-1، اثربخشی و/یا کاربرد اصطلاحات زیر در این پروتکل BIM :

1-3-1: مدل اطلاعات؛

1-3-2: اطلاعات مشخص شده؛

1-3-3: اطلاعات پروژه؛

1-3-4: سایر اطلاعات تیم پروژه؛

1-3-5: مدل اطلاعاتی متحد

1-3-6: مفاد؛

1-3-7: مفاد اختصاصی؛ و

1-3-8: محیط اطلاعات مشترک، منوط به بند 4-1-7 این پروتکل با توجه به هر بخش مشابه شکل­گیری اطلاعات حساس است.

1-4: این پروتکل BIM بخشی از این توافقنامه را تشکیل می­دهد. در صورت وجود هر گونه اختلاف یا تناقض در بین پروتکل مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و سایر اسناد موجود در و/یا شکل­گیری بخشی از این توافقنامه، باید چنین اختلاف یا تناقضی مطابق با توافقنامه برطرف گردد، موارد زیر فراهم شوند:

1-4-1: در صورت وجود هر گونه اختلاف یا تناقض بین:

الف) بند 3، 4، پیوست 1 و پیوست 2؛ و

ب) حقوق و/ یا تعهدات ذکر شده در هر سند دیگری که شامل و/یا تشکیل دهنده ­ی بخشی از این توافقنامه است، بجز مواردی که پروتکل به صورت دیگری بیان می­نماید، بخشی از این پروتکل ذکر شده در بند 1-4-1 (الف) باید ترجیح داده شود و

1-4-2: در صورت فقدان مقررات مبتنی بر نحوه ­ی برطرف ­سازی چنین اختلاف یا تناقض در توافقنامه، مفاد این پروتکل در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

 

توصیه میکنیم ابتدا قسمت دوم مقاله را بخوانید!

 

ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت دوم

 

 

2. هماهنگی و اختلافات

2-1: اعضای تیم پروژه باید در جلسات همراه با مدیر اطلاعات کارفرما و/ یا سایر اعضای تیم پروژه مرتبط با هماهنگی اطلاعات پروژه در صورت لزوم در توافق نامه و در جزئيات اطلاعات شرکت کنند.

2-2: طرفین باید مقررات مربوطه در توافقنامه را با توجه به هرگونه ابهام، اختلاف یا تنافض در بین اطلاعات پروژه و یا هر اطلاعات استخراج شده از اطلاعات پروژه بپذیرند. اگر چنین مقرراتی وجود نداشته باشد و یک طرف قرارداد از هرگونه ابهام، اختلاف یا تناقض در بین اطلاعات پروژه و یا هر گونه اطلاعات استخراج شده از اطلاعات پروژه آگاه گردد، یا اگر یک طرف از سایر ابهامات، اختلافات یا تناقضاتی آگاه شود که بیانیه­ی جزئیات اطلاعات آن را مطابق با بند 2-2  برطرف خواهد نمود، این طرف قرارداد، طرفین دیگر را مطلع ساخته و طرفین باید تلاش کنند تا چنین ابهام، اختلاف یا تناقض برطرف گردد. طرفین در صورت عدم دستیابی به توافق، با توجه به جزئیات اطلاعات، با یکدیگر، مدیر اطلاعات کارفرما و سایر اعضای تیم پروژه در صورت نیاز، برای حل و فصل ابهام، اختلاف یا تناقض ملاقات خواهند کرد.

3. وظایف کارفرما

3-1: کارفرما باید:

3-1-1: ترتیبی اتخاذ نماید تا یک پروتکل کامل و تعهدات تعیین شده در اینجا، در تمام توافقات پروژه ه­ایی که به طور قابل توجهی مشابه مفاد این پروتکل BIM است، ادغام شوند.

3-1-2: تعهدات خود را بر اساس استانداردهای پروژه، روش ­ها و رویه­ های مندرج در جزئيات اطلاعات بپذیرد.

3-1-3: تا حد ممکن این تعهدات را که در محدوده تعهدات اعضای تیم پروژه تحت موافقتنامه هستند، ذخیره کرده و ترتیبی اتخاذ کند تا:

(الف) بازبینی و بهنگام­ سازی جزئيات اطلاعات و ماتريس مسئوليت بايد تا زمان پايان پروژه (در صورت لزوم) در هر مرحله از پروژه تعریف شده صورت پذیرد. انطباق حقوق اعضای تیم پروژه (در صورت وجود) با توافقنامه و این پروتکل به دنبال چنین به روزرسانی پس از تاریخ توافق باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

(ب) تعیین مدیر اطلاعات کارفرما که باید در صورت لزوم انتصاب، تغییر یا اصلاح شود به طوری که تا پایان پروژه، یک مدیر اطلاعات کارفرما حضور داشته باشد؛

(ج) اعضای تیم پروژه قادر به استفاده از فرایند CDE تا حد لازم باشند تا اعضای تیم پروژه بتوانند به توافقنامه عمل نمایند؛

(د) عضو تیم پروژه به اطلاعات پروژه دسترسی یابد که از طریق فرایند CDE با هدف حفظ یک کپی رکورد از اطلاعات پروژه در زمان اتمام پروژه یا پس از هرگونه فسخ زودهنگام این توافق نامه به اشتراک گذاشته شده است؛

(ذ) الزامات امنیتی در هر مرحله از پروژه­ی تعریف شده تا اتمام آن (در صورت لزوم) تحت بررسی قرار گرفته و به روز­رسانی شوند. انطباق حقوق اعضای تیم پروژه (در صورت وجود) با توافقنامه و این پروتکل به دنبال چنین به روزرسانی، پس از تاریخ توافق باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

(ر)  تعیین مدیر امنیت دارایی ساخته شده که باید در صورت لزوم انتصاب، تغییر یا اصلاح شود به طوری که تا پایان پروژه، یک مدیر امنیت دارایی ساخته شده حضور داشته باشد؛

4. وظایف عضو تیم پروژه

4-1: عضو تیم پروژه باید از سطح مهارت و مراقبت مناسب برای تعهدات معادل آن در توافقنامه استفاده نماید:

4-1-1: اطلاعات مشخص شده را تولید کند (به استثنای هر ماده ­ای که همان بخشی را تشکیل می­دهد که برای اعضای تیم پروژه یا از طرف کارفرما ارائه می­شود)؛

4-1-2: براساس وقایع یا شرایطی که امکان تمدید زمان یا زمان اضافی تحت توافق را برای اعضای تیم پروژه فراهم می­سازد، از روند CDE برای اشتراک گذاری و/ یا انتشار اطلاعات مشخص شده استفاده کنید:

(الف) در سطح تعریف تعیین شده در ماتریس مسئولیت؛

(ب) در مرحله پروژه تعیین شده در ماتریس مسئولیت؛ و

(ج) در موارد ذکر شده در:

  • ماتریس مسئولیت؛
  • جزئيات اطلاعات؛ و/ یا
  • هر بخش دیگری از این توافقنامه

4-1-3: هنگام تولید، اشتراک گذاری و/ یا انتشار اطلاعات مشخص شده، منطبق با جزئیات اطلاعات باشید.

4-1-4: از اطلاعات سایر تیم ­های پروژه با توجه به جزئیات اطلاعات استفاده کنید.

4-1-5: چنین اطلاعاتی و کمک­ هایی را با عنوان تعیین شده در جزئیات اطلاعاتی ارائه نمایید که مرتبط با هر گونه مدل اطلاعات دارایی تا زمان نیاز به جرئیات اطلاعات باشد؛

4-1-6: با مدیر امنیت دارایی ساخته شده همکاری کنید؛

4-1-7: از آن بخش­هایی از الزامات امنیتی مربوط به اطلاعات حساس و هر دستورالعمل مناسب که توسط کارفرما برای اعضای تیم پروژه با توجه به هر گونه اطلاعات حساس صادر می­شود، پیروی نمایید. حقوق اعضای تیم (در صورت وجود) که پس از تاریخ توافق، از هر دستورالعمل صادر شده مطابق با این بند 4-1-7 متابعت می­کند، برطبق توافقنامه و این پروتکل مورد ارزیابی قرار می­گیرد؛ و

4-1-8: الزامات امنیتی و سیاست­ ها، فرایندها و مراحل شناسایی شده در آن و عدم ایجاد یا مشارکت کارفرما در هر نقضی که تا حد ممکن مشابه چنین سیاست، قوانین و فرآیندها و رویه­ های مربوط به تعهدات عضو تیم پروژه تحت توافقنامه بوده و برای اعضای تیم پروژه تهیه شده است را بپذیرید.

 

پیشنهاد مطالعه : قسمت سوم مقاله

پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان -قسمت چهارم

 

 

برای دریافت متن پروتکل مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM Protocol) از سایت CIC بر روی این لینک کلیک نمایید

مترجم : محسن ایرانی

0/5 (0 Reviews)0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *