طراحی پایدار

طراحی پایدار قسمت اول

برای طراحی پایدار یک راهنما ارائه شده است که این راهنما شامل ۷ چک لیست می باشد:

 • چک لیست کلی
 • چک لیست طرح ریزی و کار سایت
 • چک لیست انرژی
 • چک لیست آب
 • چک لیست کیفیت محیط داخلی
 • چک لیست منابع متریال

طراحی پایدار-1

هر چک لیست خود به ۷ مرحله مشابه تقسیم می شود که برای هر چک لیست این ۷ مرحله محتویات متفاوتی نسبت به عنوان چک لیست دارد. این ۷ مرحله که مراحل طراحی جدید نام دارد در صورت اجرا تایید می کند که بحث طراحی پایدار توسط همه اعضای تیم درک شده است و راه حل ها پیدا شده است ما ۳ مرحله مهم تر و اساسی تر را توضیح خواهیم داد :

چرخه حیات ساختمان

این مراحل به شرح زیر می باشد:

 • شکل گیری تیم
 • ایجاد هدف و آموزش
 • کار گذاری هدف و آموزش
 • بهینه سازی طراحی
 • اسناد و مشخصه ها
 • مناقصه و ساخت و کمیسیون
 • عملیات و نگه داری

 

طراحی پایدار-1-1

طراحی پایدار قسمت اول

چک لیست کلی :

*شکل گیری تیم:

-۱ جستجو کردن افرادی برای تیم (A/E) معماری و مهندسی شامل (برنامه نویس ها- معمارها- مهندس ها- معمارهای محوطه سازی و طراحان داخلی ), کسانی که توسط تجربه هایشان علاقه شدید خود را در طراحی پایدار نشان میدهند).

-۲تشویق کردن کارفرما به استخدام پیمانکاران و پرسنل عملیاتی- نگه داری- تعمیر آینده در تیم پروژه

* کار گذاری هدف و آموزش

۳-آموزش تیم در مورد تاثیرات ساختمان و ساخت آنها روی محیط زیست و فرصت ها برای بهبود بخشیدن موارد استفاده از بیم

۴ -تعیین کردن اهداف طراحی پایدار کل پروژه

۵ -ایجاد یک التزام برای بدست آوردن درجه LEED

(Leadership In Energy And Environmental Design)

*جمع آوری اطلاعات

-۶ شفاف سازی ملاک های مرحله تصمیم گیری برای پروژه

-۷ مشخص کردن منابع طراحی پایداری محلی

*بهینه سازی

-۸ گسترش دادن فرصت ها برای بدست آوردن موارد لازم سیستم درجه بندی ساختمان سبز LEED

-۹ گسترش دادن فرصت ها برای بالا بردن انعطاف پذیری و سازگاری آینده

-۱۰ جستجو کردن طراحی همراه با اشتراک گذاری

همچنین مطالعه شود :     عملکرد بیم در صنعت ساختمان

 

*اسناد و مشخصه ها

-۱۱ بازبینی فرایندی که به سمت رسیدن به موارد لازم درجه بندی ساختمان سبز LEED می رود

-۱۲ شفاف سازی اهداف طراحی پایدار و استراتژی ها

*مناقصه و ساخت و کمیسیون

-۱۳ برگذاری یک مبحث آموزشی برای همه پیمانکاران و پیمانکاران جزء

 

*عملیات و نگه داری

-۱۴ دادن پیشنهاد برای آموزش کارفرما- متخصص های تعمیرات- مدیرهای تدارکاتی در مورد اهداف طراحی پایدار و استراتژی های طراحی که برای رسیدن به آن اهداف شامل شده اند.

-۱۵ فایل درجه بندی LEED به عنوان نقشه های ساخت باید تایید بشوند

-۱۶ جمع بندی درس های یادگرفته شده از پروژه

 

چک لیست نقشه کشی و کار سایت ساختمانی

*شکل گیری تیم

 • جستجو کردن نقشه کش ها- معمارها و معمارهای محوطه سازی با داشتن تجربه بوم شناختی شهری و نقشه کشی سایت و طراحی محوطه
 • مشخص کردن گروهی از جامعه که میتونند در فرایند طراحی شرکت کنند.

*کار گذاری هدف و آموزش

 • آموزش دادن تیم در مورد اهمیت وجه مشترک بین ساخت و محیط طبیعی, و تاثیراتی که ساختمان ها بر جامعه ها و سیستم های طبیعی دارند.
 • ایجاد یک التزام برای توسعه پروژه های منطقه ای برای بالا بردن جامعه های قابل زندگی کردن بر اساس قانون Ahwahnee
 • ایجاد یک التزام برای خلق کردن یک رابطه مثبت بین ساختمان جدید یا بازسازی شده و جامعه اطرافش
 • قراردادن یک اولویت روی توسعه یک سایت شهری و یا نوسازی یک ساختمان موجود
 • تشویق کردن کارفرما برای توسعه نقشه کلیات برای یک سایت برای کشیدن نقشه برای رشد آینده ومحافظت از ویژگی های طبیعی سایت

همچنین مطالعه شود :      منبع اطلاعات عناصر ساختمان

 

*جمع آوری اطلاعات

 • آنالیز تاثیرات منطقه ای از توسعه روی مناطق پخش آب رودخانه یا دریا- سیل ها- زمین های مرطوب- زیستگاه حیوانات وحشی و حمل ونقل
 • مطالعه اقلیم- زمین شناسی- هیدرولوژی و اکولوژی سایت
 • تحقیق کردن در مورد گیاهان موجود و حیوانات وحشی درون سایت
 • امتحان کردن سایت برای آلودگی های ممکن
 • مشخص کردن عناصر سایت که منابع تاریخی و یا فرهنگی آن سایت را نشان میدهد.
 • مشخص کردن پیاده روها- مسیر دوچرخه سواری- شبکه های حمل و نقل در اطراف و خود سایت
 • تحقیق کردن در مورد گونه های گیاهان بومی و دور انداختن گیاهان مضر
 • در نظر گرفتن تقاضا و درخواست ها برای وارد کردن نیازها و نگرانی های جامعه

*بهینه سازی

 • توسعه شبکه های حمل و نقل و مسیر دوچرخه سواری و پیاده روها
 • توسعه شبکه های فضای باز با کشتزارهای کشاورزی- أالان های حیات وحش و دالان های جویبارها که جلوی توسعه آنها گرفته شده بود.
 • توسعه جامعه چند استفاده ای و قابل زندگی بر اساس قانون Ahwahnee
 • حفظ ویژگی های طبیعی سایت و بازگرداندن مجل های پست
 • حداقل کردن ناحیه های سطحی غیر قابل نفوذ
 • مدیریت سیل ها توسط سیستم های طبیعی
 • حداکثر کردن تاثیرات مثبت جهت های خورشید و مسرهای باد و حداقل کردن تاثیرات گرمایی شهری
 • توسعه دادن محوطه خود پایدار بر اساس خاک- شرایط آب و هوایی و میزان دسترسی به آب. ماکزیمم کردن استفاده از گیاهان بومی
 • حداکثر کردن کارایی سیستم ابیاری و در نظر گرفتن استراتژی باز مصرفی آب
 • به کار بردن درختان و دیگر امکانات فضای سبز برای ایجاد محل سکونت برای حیوانات

*اسناد و مشخصه ها

 • مشخص کردن امکانات برای آب های ارگانیک برای کاهش زباله های جامد و تولید مکمل های خاک پر از مواد مغذی
 • بهینه سازی کارایی انرژی روشنایی سایت و در نظر گرفتن استفاده از اثر نور یا فتو ولتائیک
 • توسعه دادن طراحی روشنایی سایت که آلودگی نوری را حداقل می کند
 • در نظر گرفتن ایستگاه های شارژ برای وسایل نقلیه
 • انتخاب و مشخص کردن مصالح قابل ترجیح و زیست محیطی برای توسعه سایت
 • گسترش دادن فرصت ها برای دوباره استفاده کردن مصالح داخل سایت
 • ارزیابی نیازها برای کنترل فرسودگی و بهبود آن
 • توسعه مشخصه ها و جزئیات طراحی بر اساس مدیریت افت یکپارچه Integrated Pest Management (IPM)
 • شامل شدن حق ارتفاقی حفاظت درختان در قرارداد پیمانکاری

*مناقصه و ساخت و کمیسیون

 • در نظر گرفتن نجات گیاهان با پیوند زدن درختان و دیگر گیاهان
 • محافظت از خاک سایت و گیاهان در همگام ساخت
 • فاز گودبرداری و ساخت برای محدود کردن فرسایش خاک
 • جمع آوری آثار مخروبه به عنوان یک منبع- پیدا کردن با ارزش ترین مواد برای الوارهای چوبی- پیدا کردن ریز خرده های زباله های چوبی برای استفاده کود گیاهی و ذخیره خاک و سنگ برای استفاده دوباره

*عملیات و نگه داری

 • یاری رساندن به کارفرما در توسعه برنامه های نگه داری که تاثیرات روی محیط زیست توسط به کارگیری کود های شیمیایی ارگانیک را کاهش می دهد. افت بیولوژیکی را کنترل میکند و همین طور مقدارهای ابیاری
 • تعیین کمیت زباله های عملیاتی. عمومی سازی و تبلیغات کردن و جایزه دادن برای کارهای بازیافتی
طراحی پایدار-1-1-1

طراحی پایدار-۱-۱-۱

در سال ۱۹۹۱ از peter Katz  نویسنده( The new Urbanism)- Andres Duany- Elizabeth PlaterZyberk- Stefanos Polyzoides- Elizabeth Moule- Peter Calthorpe و Michael Corbeth برای توسعه یک مجموعه از قوانین که توضیح بدهند چه ایده هایی از طراحی سنتی به طراحی پایدار دارند, خواسته شد.

ایده های معمارها در پاییز ۱۹۹۱ برای صدها نفر از مقام های رسمی محلی در یک کنفرانس در محل هتل Ahwahnee در شهر Yosemith ارائه شد.

ادامه دارد…

طراحی پایدار قسمت اول

نویسنده:احسان فتاحی

۰/۵ (۰ Reviews)1 پاسخ

تعقیب

 1. BIM و طراحی پایدار گفت:

  پایداری در طراحی نیازمند توجه به فاکتورهای عدیده ای ازجمله زیرساخت های عمرانی و مدنی، طراحی سایت، طراحی معماری و طراحی سیستم های ساختمانی است. اگرچه پایداری عاملی تأثیرگذار در عمر ساختمان است، ولی معماران، مهندسان و توسعه دهندگان باید نسبت به ارزش افزوده توسط هر دلار از سرمایه ی خود حساس و دقیق باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *