دکتر ابوالفضل نوایی

تحصیلات :

  • دانش آموخته دوره دوم کارشناسی ارشد پیوسته رشته معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ۷۵

  • دانش آموخته دوره سوم دکترای مدیریت اجرایی کسب و کار DBA

  • پایه دوم نظام مهندسی در طراحی نظارت و اجرا