نوشته‌ها

Construction Program Management – Decision Making and Optimization Techniques

کتاب مدیریت برنامه های ساختمانی-تکنیک های تصمیم گیری و بهینه سازی

/
کتاب مدیریت برنامه های ساختمانی-تکنیک های تصمیم گیری و بهینه سازی کت…