عملیات نظارتی مبتنی بر BIM -ایران بیم

عملیات نظارتی مبتنی بر BIM

عملیات نظارتی مبتنی بر BIM برای پروژه های حفاری عمیق شهری

 پیش زمینه عملیات نظارتی مبتنی بر BIM: حفاری های عمیق در مناطق شهری مستعد ایجاد تاثیرات نامطلوب بر ثبات زمین و ساختمان های مجاور هستند. بنابراین، ارزیابی و نظارت بر تاثیرات محیطی در حین حفاری های عمیق الزامیست. عموما، تیم های ساخت و ساز تجهیزات نظارتی خود را جهت کنترل و نظارت بر وضعیت محیطی عمومی برپا میکنند؛ مخصوصا در حین ساخت دیوارهای حائل، حفاری های اصلی و هنگامی که مسئله آبهای زیرزمینی در میان باشد. معمولا با پیشرفت روند ساخت، حجم انبوهی از داده های نظارتی و اطلاعات مربوط به پروژه تهیه می شوند که همین امر مدیریت جامع آنها را شدیدا دشوار می سازد.

 

روش ها: به منظور رسیدگی به مسائل فوق الذکر، در این پروژه از یک سیستم نظارتی مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان به منظور ادغام و مصور کردن داده های نظارتی و با هدف ارزیابی خطرات موجود در حین حفاری های عمیق شهری استفاده شده است. مدلسازی اطلاعات ساختمان میتواند برای ایجاد مدل جامعی از مدیریت ساخت مورد استفاده قرار گیرد. سیستمی که در اینجا ایجاد شده است میتواند به اطلاعات مورد نیاز از مدل BIM دسترسی یابد و این امکان را فراهم آورد که داده های عددی پیچیده، با فرمت تصویری که به سادگی قابل درک باشد نمایش داده شوند. این سیستم متشکل از اجزای ساختمانی هوشمندی است که برای هر شی شامل نسبتهای عددی و قواعد پارامتری میباشند. همچنین قادر است تیم ساخت را با نمای نظارتی کاملی بر پروژه در حال اجرا مجهز نماید، که دربردارنده توابعی جهت ادغام اطلاعات و نمایش آنها به شیوه های مختلف به منظور ارائه اطلاعات نظارتی مهندسی پیچیده به شکل سریع و واضح می باشد.

 

نتایج عملیات نظارتی مبتنی بر BIM: در اینجا نمونه های آزمایشی سیستم ایجاد شده برای حفاری ایستگاه O6 متروی کائوسیونگ تایوان ارائه شده اند تا پیشرفتهای مدیریت ایمنی برای سازه های مجاور در پروژه های حفاری عمیق نشان داده شود. خطرات و عوامل تاثیرگذار بر ایمنی فعالیتهای حفاری و سازه های مجاور در حین اجرای پروژه، از طریق مصورسازی موثر اطلاعات در این سیستم، پیش از وقوع حادثه شناسایی میشوند و همین امر، تیمهای اجرایی را قادر به رسیدگی سریع و مناسب، از طریق ارزیابی دقیق خطرات، می نماید.

 

نتایج: این سیستم در حین اجرای پروژه های حفاری عمیق شهری که طی آن تیم های ساخت در تلاش برای ارزیابی ریسک های موجود می باشند، به یاری آمده و شناسایی و درک نقاط کور احتمالی را ممکن میسازد. علاوه بر این، امکان اتخاذ اقدامات لازم را جهت کاهش سطوح ریسک مهیا می سازد.

دانلود کامل pdf