نوشته‌ها

مدل آماده Revit رادیو گرافیXABP1

اتاق رادیو گرافی + فایل رویت

/
اتاق رادیو گرافی بیمارستان + فایل رویت فایل Revit که مشاهده…