نوشته‌ها

لانه زنبوری 02

فمیلی ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل …
IPe-تیرآهن باریک

فمیلی تیرآهن باریک I

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تیرآهن باریک I  …