bim - بیم - مدلسازی اطلاعات ساختمان

10مزیت BIM برای پروژههای توسعه مراکز مراقبتهای بهداشتی

10مزیت BIM برای پروژههای توسعه مراکز مراقبتهای بهداشتی

BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) یک رکن و پایه اصلی میباشد که منجر به بهبود و تقویت تصمیم گیری آگاهانه میشود و دارای اثرات مختلفی بر روی فرایند ساخت و ساز و چرخه ساختمان دارد.
امروزه ، BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) به طور قطع بر روی بهبود سودآوری پرژه های کوچک نیز تاثیر گذار میباشد، با این حال این تاثیر در پرژههای پیچیده بسیاری حیاتی و ریشه ای میباشد.
علاوه بر پروژه هایی نظیر ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی و تجاری، امکانات زیر ساختی، پروژه های ساخت و ساز عمرانی و غیره، طراحی ساختمان برای مراکز مراقبتهای پزشکی و بهداشتی دارای ماهیت حیاتی و پیچیده میباشد.  به همین دلیل است که توسعه مراکز و امکانات پزشکی و بهداشتی نیازمند مداخله و حضور   BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) میباشد . امروزه مراقبتهای پزشکی پیشرفت های چشمگیری را داشته است و بیمارستان ها دارای امکانات فراوانی برای مراقبت و بهبودی کامل از بیمار هستند.
با رشد نیازمندی برای مراکز پزشکی و بهداشتی از نظر اندازه و پیچیدهگی، تطابق یافت و پذیرش BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم )  نیز افزایش می یابد. حال دو سوال اساس پیش می آید:
چرا چنین انتقال و تغییر رویه را مشاهده میکنیم؟
مزیتهایی که BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) برای پروژههای ساخت و ساز مراکز مراقبتهای پزشکی دارد چیست؟
در زیر به چند مورد اشاره میکنیم:

1-تبدیل تجسم به واقعیت –  واقعیت افزوده:

 اجزا و عناصر دنیای واقعی از طریق تجسم کامپیوتری کامل شده و به منظور ارتباط جزئیات طراحی و هدف و نیت به عنوان مفهوم مورد استفاده قرار میگیرد.  یک معمار ساختمان را تجسم میکند ولی قادر به ایجاد ارتباط بین طراحی برای پیمانکاری و ساخت و ساز نمیباشد. دلیل این امر میتواند این نکته باشد که طراحی تجسمی نمیتواند در شرایط عمل و ساخت و ساز مورد استفاده قرار بگیرد و از این رو طراحی تجسمی هرگز به واقعیت تبدیل نمیشود. در این رابطه و با استفاده از ،BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) معمار، پیمانکار و مهندس عمران باهم همراه میشوند و با ارتباط با یکدیگر مقبولیت، زیبایی و قابلیت ساخت و هر مورد و جزئیات دیگر مرتبط با پروژه را بررسی میکنند تا اطمینان یابند که طراحی صورت گرفته دقیقاً به مواردی که تجسم شده است تبدیل میشود.

2- BIM رویکرد ناب:

ساخت و ساز ناب با کاهش هدر رفت منابع و استعداد، فعالیتهای در محل، کاهش نیاز به کار مجدد و در نتیجه کاهش هدر رفت زمان و هزینه میشود . BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) منجر به ایجاد فرایندی موثر و کارآمد میشود و باعث سادهتر شدن فرایند ساخت و ساز میشود که در آن تاکید بیشتر بر روی معیارهای عمکلردی و بهینه سازی آن میباشد. در این رابطه BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) به عنوان یک نیروی محرکه برای مدیریت پروژههای ساخت مراکز درمانی به حساب میآید و به ساده تر شدن زنجیره تامین مواد، کاهش مواد زائد و ارائه ارزش بال برای مشتریان از طریق طراحی و ساخت و ساز کارآمد کمک میکند.

3-برطرف کردن پیچیدهگیها با کارایی :

VDCهمانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم، پروژه های با پیچیدگی بیشتر منجر به دریافت مزیتهای بیشتر و ریشهای از طریق BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) میشوند. همکاری بیشتر بین تیم طراحی و ساخت و ساز در این شرایط میتواند ایجاد شود و حتی پروژههای وسیع و با پیچیدگی بال میتواند به راحتی و با استفاده از ) VDCطراحی و ساخت و ساز مجازی( مورد اجرا قرار بگیرد.

4-کاهش خطر:

شناسایی موانع و خطرات یکی از ویژگیهای مهم BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) می باشد. این ویژگی امروزه از اهمیت و کارایی بالیی برخوردار است، چرا که هر پروزه ساخت و ساز میتواند به صورت یک اکوسیستم منفرد در مدل اطلعات ساختمان مشاهده شوند. از این رو، کارایی VDCمیتواند به شناسایی موانع و خطرات کمک کرده و در نتیجه اثرات آبشاری را بر روی جنبه های مختلف فرایند ساخت و ساز دارد که منجر به ساده تر شدن مراحل میشود.

5-هماهنگی و طراحی :

ساختارهای پیچیده مراکز درمانی و بیمارستان نیازمند طراحی و هماهنگی با تجربه برای اجرای مناسب و ساخت و ساز میباشد. استفاده از مدیریت پروژه BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) این اطمینان را میدهد که تمامی تیمهای ساختاری، معماری و MEP به صورت همسو با هم قرار دارند. در این صورت تمامی موارد از کیفیت مواد، طراحی و ساخت و ساز ساختمان میتواند از طریق هماهنگی و طراحی با BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) به شکل مناسب ایجاد شود.

 

6-زمان سریع برای بازار:

کار مجدد، موانع و خطرات به میزان قابل توجهی از این طریق کاهش می یابد و پیمانکاران قادر به مدیریت نیازمندیهای مکانی در محل ساخت و ساز میباشد. برنامه زمانبندی ساخت در این شرایط میتواند به خوبی هماهنگ شود و در نتیجه پروژه در زمان مقرر تکمیل شود.

7-طرح تجهیزات بیمارستان:

برای ساخت بیمارستان، بسیار مهم است که نیازمندیهای مکانی و فضایی و نیز طرح تجهیزات که شامل نیازمندیهای تشخیصی، آزمایشی و درمانی میباشد در نظر گرفته شود. مدل اطلعات ساختمان به صورت تجسمی محل قرار گیری این تجهیزات را مشخص میکند، که به نوبه خود در طی فاز مدیریت این مراکز نیز کمک کننده میباشد. علوه براین، اتاقها به صورت نمونه اولیه نیز مشخص میشود و ورودی تمامی افراد مسئول نظیر پزشکان، جراحان و سایر افراد نیز در رابطه با طرح اتاق، عملیات و جریان کار در نظر گرفته میشود.

8-به سمت تغییر در نیازهای مکانی پیش بروید:

 BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) نقش مهمی در ایجاد نیازمندیهای تغییرات مکانی در درون ساختمان بیمارستان و نیز تسهیل در مدیریت امکانات دارد.  BIM( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) به عنوان یک سند برای ساختمان با تمامی جزئیات دقیق ثبت شده به حساب میآید. این سند همچنین میتواند به منظور تغییر و یا بازسازی ساختمان بیمارستان و یا بخشی از ساختمان بیمارستان مورد استفاده قرار بگیرد.

9-طراحی برای مراکز درمانی:

مراکز مراقبت پزشکی میتوانند به عنوان یک آشیانه به حساب بیایند و زمانی که ارزش پایدار بال و اهمیت معماری قابل توجهی داشته باشند، ارزش قابل توجهی را به خود میگیرند. BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم ) امکان ترکیب زیبایی و طراحی را فراهم میکند به طوری که امروزه میتوانید بیمارستانهایی را مشاهده کنید که به شکل مناسبی طراحی شدهاند تا نیازهای بیماران را تامین کرده و یک محیط مناسب برای شفا و بهبودی را فراهم کنند.

10-استفاده از مجوزهای قانونی:

ساختمانهای بیمارستان منجر به ایجاد مجوزهای قانونی میشوند که تنها در صورت تمایل به ارائه خدمات پزشکی و مراقبتی اعطا میشود. در این رابطه BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم )  چه کمکی میتواند بکند. این مورد منجر به شبیه سازی کل فرایند ارائه خدمات شده و از این رو منجر به ایجاد چشم اندازه و دیدگاه به هیئت تنظیم مقررات میشود. از این رو منجر به حفظ شفافیت شده و مشکلی را در زمان استفاده از این گواهیها ایجاد نمیکند.
BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ، بیم )  یک تغییر دهنده برای پروژههای توسعهای مراکز بیمارستانی و بهداشتی میباشد. مدل اطلعات ساختمان در هر دو مورد فن آوری و فرایند، منجر به ارتباطات طراحی موثر، طراحی توسعهای و اجرای فرایندها میشود. این موارد به نوبه خود تاثیر مثبتی بر روی فرایند ساخت و ساز دارد و منجر به صرفه جویی در زمان و هزینه و تبدیل آن به مزیت های تجاری بیشتر و نیز پیامدهای مناسبتر میشود.

 

مقاله پیشنهادی :  نقش BIM در صنعت بهداشت و درمان

منبع : www.healthcarefacilitiestoday.com

گردآورنده : محسن ایرانی

0/5 (0 Reviews)0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *