لانه زنبوری 02

فمیلی ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل …

فمیلی ﺗﯿﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﺷﺶ ضلعی (لانه زنبوری)

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تیر لانه زنبوری …
پروفیل نبشی دو طرف مساوی L.

فمیلی پروفیل نبشی دو طرف مساوی L

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پروفیل نبشی دو طرف مساوی L …
IPe-تیرآهن باریک

فمیلی تیرآهن باریک I

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌تیرآهن باریک I  …

فمیلی پروفیل مستطیل تو خالی

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پروفیل مربع تو خالی …
پروفیل-مربع-تو-خالی-55

فمیلی پروفیل مربع تو خالی

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌پروفیل مربع تو خالی …