سوئیچ-شبکه-دی-لینک-24-پورت-DES-1024D

سوئیچ شبکه دی لینک ۲۴ پورت DES-1024D

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌ سوئیچ شبکه دی لینک ۲۴ پورت DES…
سوئیچ مدیریتی 48 پورت

سوئیچ شبکه مدیریتی ۴۸ پورت گیگ POE- D-LINK

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌ سوئیچ شبکه مدیریتی ۴۸ پورت گیگ…