سیستم-احضار-باای-تخت-بیمار

فمیلی کنسول بیمار مدل JNS-4CS- شرکت commax وvinta

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌کنسول بیمار مدل JNS-4CS- شرکت co…

فمیلی سیستم مرکزی احضار پرستاری مدل JNS-70MN-شرکت commax و vinta

/
فمیلی رویت (Revit Family) - ‌سیستم احضار پرستاری مدل JNS-70MN…