نوشته‌ها

BIM و ساختمان های انرژی خالص صفر انرژی پایدار

ساختمان های انرژی خالص صفر و BIM

/
ساختمان های انرژی خالص صفر (NZE)، ساختمان هایی هستند که برای تولید انرژی…