نوشته‌ها

پروتکل BIM در ایران بیم

انجام توافقات پروژه با پروتکل بیم

/
مدیریت اطلاعات انجام توافقات پروژه با پروتکل بیم :مطابق با نیاز …
پروتکل BIM در ایران بیم

پروتکل بیم

/
قوانین مالکیت معنوی پروژه در پروتکل بیم به منظور دسترسی ب…
پروتکل BIM در ایران بیم

پروتکل BIM

/
معرفی پروتکل پروتکل BIM  توسط انجمن صنعت ساختمان CIC در آمریکا…