نوشته‌ها

Advanced Customization in Architectural Design and Construction

کتاب سفارشی پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز

/
کتاب سفارشی پیشرفته در طراحی معماری و ساخت و ساز کتاب سفارشی پیش…
Adobe® Acrobat® and PDF for Architecture, Engineering, and Construction

کتاب Adober Acrobatr برای معماری،مهندسی و ساخت‌وساز

/
کتاب Adober Acrobatr برای معماری،مهندسی و ساخت‌وساز کتاب Ad…
Architects and Creative Users

کتاب اقدامات معماری: معماران و کاربران خلاق

/
کتاب اقدامات معماری: معماران و کاربران خلاق کتاب اقدامات معماری: معما…
A Project Manager's Book of Forms

کتاب یک فرم از مدیر پروژه

/
کتاب یک فرم از مدیر پروژه کتاب یک فرم از مدیر پروژه: کتاب ی…
IranBIM.com

کتاب یک خانه روی آب

/
کتاب یک خانه روی آب کتاب یک خانه روی آب: کتاب یک خانه روی آب راب…
کتاب تبدیل شدن به یک معمار

کتاب تبدیل شدن به یک معمار

/
کتاب تبدیل شدن به یک معمار کتاب تبدیل شدن به یک معمار: کتاب تبدیل ش…
کتاب اولین دوره در روش اجزا محدود

کتاب اولین دوره در روش اجزا محدود

/
کتاب اولین دوره در روش اجزا محدود کتاب اولین دوره در روش اجزا محدود:ک…
50 Awarded Architecture

کتاب 50 معماری اعطا شده

/
کتاب 50 معماری اعطا شده کتاب 50 معماری اعطا شده:کتاب 50 معماری اع…
50Architecture Ideas You Really Need to Know

کتاب 50 تا از ایده های معماری که شما واقعا باید بدانید

/
کتاب 50 تا از ایده های معماری که شما واقعا باید بدانید کتاب 5…