نوشته‌ها

مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید-در ایران بیم

مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید

/
درک تکنیکی علم مصالح و ادبیات مهندسیچکیده مصالح هوشمند و تکنولوژی های جدید در مصالح هو…

تکنولوژی معماری

/
  چکیده تکنولوژی معماری در تکنولوژی معماریتلاش فراوانی جهت طراحی…