نوشته‌ها

مصرف انرژی ساختمان - میثم iranbim

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت پنجم)

/
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت پنجم) طرح هوشمند سازی هتل ام…
مصرف انرژی ساختمان - میثم iranbim

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت چهارم)

/
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت چهارم)   طرح هوشمند ساز…

مصرف انرژی ساختمان ها در ایران

/
وضعیت مصرف انرژی در ایران و لزوم بهره مندی از ابزار مناسب جهت بهینه…
مصرف انرژی ساختمان - میثم iranbim

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت سوم)

/
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت سوم) طرح هوشمند سازی ساختمان …
مصرف انرژی ساختمان - میثم iranbim

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (قسمت اول)

/
بررسی روند و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان صنعت…