اطلاعات در BIM (بخش اول)

اطلاعات در BIM (بخش دوم)

/
اطلاعات در BIM  اطلاعات در BIM ،آینده ساخت‌وساز از طریق اطلاعا…
اطلاعات در BIM (بخش اول)

اطلاعات در BIM (بخش اول)

/
اطلاعات در BIM  اطلاعات در BIM ،آینده ساخت‌وساز از طریق اطلاعا…

یک مدل اطلاعاتی متحد در ساختمان چیست

/
یک مدل اطلاعاتی متحد در ساختمان چیست مدل اطلاعاتی متحد در ساختمان ، منظور…

اهدف و آینده BIM چگونه می تواند باشد ؟

/
 آینده Bim و اهداف آن به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ اکنون که ای…
برنامه دیجیتال کار چیست؟

برنامه دیجیتال کار چیست؟

/
برنامه دیجیتال کار چیست؟ برنامه دیجیتال کار چیست؟ ،کارفرما…
اشیا ی BIM طراحی دیجیتال را تسهیل می‌کند

اشیا ی BIM طراحی دیجیتال را آسان می‌کند

/
اشیا ی BIM طراحی دیجیتال را آسان می‌کند  اشیا ی BIM ، در DMA  تمرکز شدیدی بر روی…
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت (بخش دوم)

/
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت (بخش دوم) اجرای یک رویکرد BIM م…
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت

/
اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت اجرای یک رویکرد BIM مبتنی بر امنیت …
پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک

آیا BIM می‌تواند پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک را با موفقیت تحویل دهد؟ (بخش دوم)

/
پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک (بخش دوم)  پروژه‌های ساخت‌ و ساز کوچک (بخش دوم)  ، به راحتی م…