پروتکل های بیم - قسمت چهارم

ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت چهارم

ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت چهارم

این مقاله در ادامه ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت اول و ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت دوم  و ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – قسمت سوم اورده شده است.

 

۴-۲: با توجه به بند ۴-۱-۷ که مرتبط با هر گونه اطلاعات حساس (در صورت لزوم) است، عضو تیم پروژه باید ترتیبی اتخاذ نماید که این پروتکل (یا سایر مقررات دیگری که ممکن است مناسب باشند) تا حد لزوم در تمام قراردادهای فرعی ثبت شده ادغام گردد تا انطباق اعطای تیم عضو پروژه با این پروتکل ممکن گردد.

  1. تبادل اطلاعات الکترونیکی

۵-۱: بدون سوگیری نسبت به هر یک از تعهدات و یا وظایف اعضای تیم پروژه که تحت یا در ارتباط با این پروتکل و/ یا توافقنامه هستند، اعضای تیم پروژه صراحتا یا به طور ضمنی موارد زیر را تضمین نمی­کنند:

۵-۱-۱: هر نرم ­افزار مورد استفاده برای تهیه اطلاعات مشخص شده؛ یا

۵-۱-۲: هر فرمت نرم­ افزاری که در آن، اطلاعات مشخص شده مطابق با این پروتکل و توافقنامه به اشتراک گذاشته شده، انتشار یافته و یا در غیر این صورت صادر شده باشد، سازگار با هر نوع نرم افزار یا فرمت نرم­افزاری باشد که توسط کارفرما، مدیر اطلاعات کارفرما یا هر یک از اعضای دیگر تیم پروژه که در ارتباط با پروژه هستند، مورد استفاده قرار می­گیرد.

۵-۲: صرفنظر از موقعیتی که اعضاء پروژه در انطباق با این پروتکل و / یا توافقنامه با شکست مواجه گردد، عضو تیم پروژه نباید مسئولیتی نسبت به کارفرما در ارتباط با هرگونه دخل و تصرف، تجدید نظر، اصلاحات یا تغییرات ناخواسته­ی داده های الکترونیکی (از جمله، بدون محدودیت، هر نرم­افزار) در هر اطلاعات مشخص شده باشد که پس از به اشتراک گذاری، انتشار و یا صدور از طریق فرایند CDE توسط اعضای تیم پروژه ظاهر می­شود.

 

  1. کاربرد اطلاعات

۶-۱: کارفرما و اعضای تیم پروژه می­پذیرند که:

۶-۱-۱: در صورت وجود مقررات مربوط به کپی­رایت (یا هر گونه حقوق دیگری) مواد، اطلاعات یا اسناد تهیه شده و/ یا ارائه شده توسط اعضای تیم پروژه، بندهای ۶-۲ تا ۶-۴ اعمال نشوند و چنین مقرراتی از توافقنامه تا حد لازم تغییر یابد تا:

(الف) به مواد و هر کار اختصاصی مطرح شده یا استخراج شده از مفاد اعمال گردد؛ و

(ب) کارفرما بتواند مجوزها یا مجوزهای دیگری را به اعضای دیگر تیم پروژه با توجه به ماده­ی مربوط به شرایطی که اساسا همان بند ۶-۵ و/ یا ۶-۶ این پروتکل است، اعطا نماید؛

۶-۱-۲: در صورت عدم وجود چنین مقرراتی، باید از مقررات ۶-۲ الی ۶-۴ استفده شود.

۶-۲: با توجه به بند ۶-۱، هر گونه حقوق (شامل، اما نه محدود به هر کپی رایت) موجود در مفاد و هر کار اختصاصی مطرح شده یا استخراج شده از مفاد، در صورت امکان، باید به عضو پروژه واگذار شود یا تعویض شده به وی باقی بماند.

۶-۳: با توجه به بند ۶-۱ و ۶-۴، اعضای تیم پروژه یک مجوز عمومی، با حق انتشار آزاد و غیرقابل فسخ به کارفرما اعطا می­کنند، تا حدی که مواد و حقوق موجود در آن متعلق به اشخاص ثالث است، حق اعطای مجوزهای فرعی به سایر اعضای تیم پروژه (از جمله حق اعطای مجوزهای فرعی در شرایط مشابه به سایر اعضای تیم پروژه) برای انتقال، کپی و استفاده از مفاد و هر کار اختصاصی موجود یا استحراج شده در مفاد برای اهداف مجاز صورت می­پذیرد.

۶-۴: هر مجوز و / یا مجوز فرعی که در بند ۶-۳ اعطا می­شود، نباید شامل حقوق زیر باشد:

۶-۴-۱: تغییر یا اصلاح مفاد بدون رضایت کتبی اعضاء تیم پروژه (محدودسازی غیرمنطقی نیست)، صرف نظر از اینکه چنین تغییر یا اصلاحی

(الف) در جزئیات اطلاعات ارائه می­شود؛ یا

(ب) برای اهداف مجاز پس از پایان کار اعضای تیم پروژه تحت این موافقتنامه ایجاد می­شود؛ یا

۶-۴-۲: هرگونه طرح­های موجود در مفاد را برای هرگونه گسترش پروژه مجددا تولید کنید.

۶-۵: با توجه به بند ۶-۷، کارفرما، یک مجوز فرعی عمومی (از جمله حق صدور مجوزهای فرعی در شرایط مشابه با پیمانکاران فرعی عضو تیم پروژه) برای ارسال، کپی و استفاده از چنین مواد اختصاصی به عضو تیم پروژه اعطا می­کند، همان­گونه که برای اهداف مجاز متعلق به سایر اعضای تیم پروژه و یا هر شخص ثالث دیگر (به غیر از پیمانکاران فرعی عضو زیر گروه قرارداد پروژه (از هر سطح)) است.

۶-۶: در صورتیکه کارفرما دارای حقوق موجود در مواد اختصاصی باشد، با توجه به بند ۶-۷، کارفرما یک مجوز عمومی را به اعضای تیم پروژه  (از جمله حق صدور مجوزهای فرعی در شرایط مشابه با پیمانکاران فرعی عضو تیم پروژه (از هر سطح)) برای انتقال کپی و استفاده از چنین مواد اختصاصی برای اهداف مجاز اعطا می­کند.

۶-۷: مجوز و مجوز فرعی (در صورت وجود) که در بند های ۶-۵ و ۶-۶ اعطا می­شود، نباید شامل حقوق زیر باشند:

۶-۷-۱: تغییر یا اصلاح هر گونه مفاد اختصاصی (به غیر از موارد ارائه شده توسط اعضای تیم پروژه) بدون رضایت کتبی (محدودسازی غیرمنطقی نیست) از کارفرما یا سایر اعضای تیم پروژه که مالک چنین مفاد اختصاصی است، صرف نظر از موقعیتی که تغییر یا اصلاح:

(الف) در جزئیات اطلاعات ارائه می­شود؛ یا

(ب) با توجه به مفاد ارائه شده یا تحویل شده توسط عضو دیگر تیم پروژه، برای اهداف مجاز پس از خاتمه­ی کار عضو دیگر تیم پروژه تحت این توافقنامه ایجاد م­ شود.

۶-۷-۲: هرگونه طرح موجود در مفاد اختصاصی (به غیر از موارد ارائه شده توسط اعضای تیم پروژه) را برای هرگونه گسترش پروژه مجددا تولید کنید.

۶-۸: با توجه به حدود اعمال شده در بند ۶-۲ الی ۶-۴، اعضای تیم پروژه به کارفرما نشان می­دهند که از حق صدور مجوز و/یا مجوز فرعی به فرم ارائه شده در بند ۶-۳ برخوردار بوده یا آن را بدست خواهد آورد.

۶-۹: کارفرما به اعضای تیم پروژه نشان می­دهد که از حق صدور مجوز فرعی به فرم ارائه شده در بند ۶-۵ و/یا یک مجوز به فرم ارائه شده در بند ۶-۶ برخوردار است یا آن را بدست خواهد آورد.

 

  1. مسئولیت در قبال مفاد اختصاصی

۷-۱: کارفرمایان و اعضای تیم پروژه می­پذیرند که هر مقررات مطرح شده در توافقنامه که هر گونه مواد اختصاصی را در بر می­گیرد، باید تا حد نیاز تغییر یابد بندهای  ۷-۲ و ۷-۳ اجرایی گردند. در صورت عدم وجود چنین مقرراتی، باید مقررات ۷-۲ و ۷-۳ اعمال شوند.

۷-۲: اعضای تیم پروژه در موارد اصلاح یا تغییر یا هر گونه انتقال، کپی یا استفاده از ماده یا هر کار اختصاصی موجود در آن توسط کارفرما، هر عضو تیم پروژه دیگر یا هر شخص ثالث برای هر هدف دیگری غیر از هدف مجاز، مسئولیتی در قبال کارفرما ندارند.

۷-۳: در موارد اصلاح یا تغییر یا هر گونه انتقال، کپی یا استفاده از ماده یا هر کار اختصاصی موجود در آن توسط اعضای تیم پروژه یا هر شخص ثالث از مفاد اختصاصی که با توجه به آن، مجوز یا مجوز فرعی توسط کارفرما به موجب بندهای ۶-۵ و ۶-۶ برای هر هدف دیگری غیر از هدف مجاز اعطا می شود، کارفرما مسئولیتی در قبال اعضای تیم پروژه ندارد.

 

برای ادامه ترجمه به ترجمه پروتکل های مدلسازی اطلاعات ساختمان – پنجم مراجعه فرمایید.

برای دریافت متن پروتکل مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM Protocol) از سایت CIC بر روی این لینک کلیک نمایید

مترجم : محسن ایرانی

۰/۵ (۰ Reviews)0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *