فضای آشپزخانه در رویت

/
فضای آشپزخانه _ مدل سازی شده در رویت فایل رویتی (Revit) که ملاحظه می کنید…

اتاق جراحی پزشکی + فایل رویت

/
مدل رویت اتاق جراحی پزشکی (Medical Surgical Room) فایل رویتی که…

اتاق انتظار

/
اتاق انتظار + فایل رویت : فایل رویتی که ملاحظه می کنید، فضای یک…