اتاق درمان و تروما( اورژانس) + فایل رویت

اتاق درمان و تروما( اورژانس) + فایل رویت

/
مدل آماده اتاق  اورژانس بیمارستان + فایل رویت فایلی که ملاحظه…
مدل آماده Revit رادیو گرافیXABP1

اتاق رادیو گرافی + فایل رویت

/
اتاق رادیو گرافی بیمارستان + فایل رویت فایل Revit که مشاهده…

فضای آشپزخانه در رویت

/
فضای آشپزخانه _ مدل سازی شده در رویت فایل رویتی (Revit) که ملاحظه می کنید…

اتاق جراحی پزشکی + فایل رویت

/
مدل رویت اتاق جراحی پزشکی (Medical Surgical Room) فایل رویتی که…

اتاق انتظار

/
اتاق انتظار + فایل رویت : فایل رویتی که ملاحظه می کنید، فضای یک…