معرفی پلاگین ReviTea GridLevel

ابزار هایtrim  و Extend با Grid و Level  کار نمی‌کند . پایان Grid و Level , دو حالت دارد : حالت مدل سه بعدی و مدل خاص دو بعدی . تعویض بین دو حالت و Drag  کردن انتهای آنها  به ویژه اگر تعداد زیادی Grid یا Level وجود داشته باشد , آسان نیست . برای نشان دادن یا پنهان کردن حباب‌های بسیاری از Grid‌ها یا Level , خسته‌کننده است . ابزارهای Datum ReviTea می‌تواند کار شما را آسان کند .

ابزار Trim Grids  نیز مشابه ابزار trim و Extend  ، Autodesk ® Revit هستند .با آن می‌توانید به راحتی یک یا چند Grid را تا مرز تعریف شده توسط Grid , Level , صفحه مرجع ( Reference Plane  ) یا Detail Line مشخص کنید .

قابلیت های پلاگین ReviTea GridLevel عبارت اند از :

  • طراحی / گسترش ( Trim/Extend ) Grid  ۳ بعد :   Trim/Extend گرید سه بعدی برای ارجاع به  مرجع ( Grid , Level ,      صفحه مرجع (Reference Plane)  یا Detail Line) به عنوان یک مرز . دامنه   Grid 2-D  به  Grid 3-تغییر خواهد کرد .
  • Trim/Extend چند Grid سه بعدی : Trim/Extend چند Grid سه بعدی برای ارجاع به  مرجع ( Grid , Level , Reference Plane     یا Detail Line) به عنوان یک مرز . پایان یک Grid که نزدیک به مرز است , Trim/Extend میشود . دامنه Grid  2  بعدی به 3 بعدی تغییر پیدا می کند.
  • Trim/Extend گرید  ۲ بعدی :  Trim یا Extend دامنه ی ۲ بعدی برای ارجاع به  مرجع ( Grid, Level , Reference Plane     یا Detail Line) به عنوان یک مرز . می‌یابد . دامنه Grid  3  بعدی به 2 بعدی تغییر پیدا می کند.
  • Trim/Extend چند Grid ۲بعدی : Trim/Extend چند Grid دوبعدی برای ارجاع به  مرجع ( Grid, Level , Reference Plane  یا Detail Line ) به عنوان یک مرز . پایان یک Grid که نزدیک به مرز است , Trim/Extend می‌یابد . دامنه Grid  3  بعدی به 2 بعدی تغییر پیدا می کند.
  • تنظیم ارتفاع Grids ۳ بعدی  : تنظیم Grids ۳ بعدی ( مدل ) در جهت عمودی توسط تعریف Level و offset گسترش می یابد.

ابزار Trim Levels  به طور مشابه با وسیله ابزار Trim and Extend  Revit ,  کار می‌کند . با استفاده از آن می‌توانید به راحتی یک یا چند Level را به مرز تعیین شده توسط Grid , Reference Plane یا Detail Line بسط دهید .

  • Trim/Extend سطح ( Level) ۳ بعدی : Trim or extend  سطح( Level ) سه بعدی برای ارجاع به  مرجع (Grid, Reference Plane     یا Detail Line ) به عنوان یک مرز. دامنه Level  2  بعدی به 3 بعدی تغییر پیدا می کند.
  • Trim/Extend چند سطحی ( Level) ۳ بعدی :  Trim/Extend چند سطحی ( Level)  ۳ بعدی برای ارجاع به  مرجع ( Grid, Reference Plane     یا Detail Line) ) به عنوان یک مرز. انتهای یک Level که نزدیک به مرز است Trim/Extend میشود . دامنه Level    2 بعدی به 3 بعدی تغییر پیدا می کند.
  • Trim/Extend سطح ( Level) 2 بعدی : Trim/Extend چند سطحی ( Level)  2 بعدی برای ارجاع به  مرجع ( Grid, Reference Plane     یا Detail Line) به عنوان یک مرز. دامنه Level    3 بعدی به 2 بعدی تغییر پیدا می کند..
  • Trim/Extend چند سطحی ( Level) 2 بعدی:  Trim/Extend چند سطحی ( Level)  2 بعدی برای ارجاع به  مرجع ( Grid, Reference Plane     یا Detail Line) به عنوان یک مرز . . انتهای یک Level که نزدیک به مرز است Trim/Extend میشود . دامنه Level    3 بعدی به 2 بعدی تغییر پیدا می کند..

با توجه به مرز تعریف شده توسط Grid , Level , Reference Plane  یا Detail Line, حباب‌ها می‌توانند حباب‌های Grid / Level چندگانه را آشکار یا مخفی کنند .

جابه‌جایی تب  Grid/Level  در زبانه های پلاگین ReviTea GridLevel

با تغییر تنظیمات فایل  ReviTeaDatum.dll.config  ، پانل Grid/Level ،  ReviTea   می‌تواند به یک نوار مشخص منتقل شود .

به صورت پیش فرض  پانل  Grid/Level  در ReviTea  در  Add-Ins  قرار دارد .

ReviTeaDatum.dll.config را می‌توان در آدرس زیر پیدا کرد :

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ReviTea ReviTea Grid Level Tools.bundle\Contents

شما می‌توانید ” [ پیش‌فرض ] را به یک نام tab از جمله ” ReviTea ” تغییر دهید .

این امر باید در tabs مانند Architecture, Structure, System, Insert, Annotate, Massing & Site, Collaborate, View, Manage and Modify باشد .

Download Size:1.3 MB
Release Date:7/30/2017
Last Updated:9/14/2017
Version Info:1.0.0.2
Website: www.ReviTea.net
Cust. Support: ReviTea@outlook.com
Compatible with:
Autodesk Revit Version: 2018