لانه زنبوری 02

فمیلی ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل

فمیلی رویت (Revit Family) – ‌ﺗﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ شکل

مشخصات
  • نام فمیلی : تیر سلولی شکل
  • مدل : –
  • منابع : جدول اشتایل
توضیحات

ﺷــﮑﻞ دﯾﮕــﺮی ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﯿﺮﻫــﺎی ﻣــﺸﺒﮏ ﺷــﺶ ﺿــﻠﻌﯽ از ﻃــﺮف ﺷــﺮﮐﺖ ﭘــﺎﯾﻨﺮ و ﺷــﺮﮐﺖ آرﺑــﺪ از ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﯿﺮﻫﺎ ارﺗﻔﺎع و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮراخ ، ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ آزاداﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ باﺷﺪ . ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ از وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ پروفیل ها ﻣﯽ باشد . اﯾﻦ ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎف ﯾﺎ ﺧـﻢ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن و ﻣﺨﺮوﻃـﯽ ﺷـﮑﻞ ﺗـﺎ ۵۰ ﻣﺘـﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ شوند.

لانه زنبوری 02

دانلود

DWG RVT ZIP PDF

PassWord : iranbim.com

لانه زنبوری 02

لانه زنبوری 02

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *