فمیلی ﺗﯿﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﺷﺶ ضلعی (لانه زنبوری)

فمیلی رویت (Revit Family) – ‌تیر لانه زنبوری

مشخصات
  • نام فمیلی : تیر لانه زنبوری
  • مدل : CPE
  • منابع : جدول اشتایل
توضیحات

ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﻮاره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه و درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ داده و ﺟﻮش می خورند . ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮش ﭘﺎﯾﻨﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ۱ .۵ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ . ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وزن ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ه اﻓﺰود ﻣﯽﺷﻮد . ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ از ﺳﻮراخ دﯾﻮاره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺷﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ از ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﭘﻬﻦ ً ﺿﻠﻌﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً می باشند . H E-AA = I PBll , HE-A = I PBl , HE-B = I PB , HE-M = I PBv از ﻫﺮﮐﺪام ۲۰۰ ﺗﺎ ۱۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﺮای ﺗﯿﺮﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ردیف ﻫﺎی I PEa = IPEl
، I PE و I PEo از ﻫﺮﮐﺪام ۲۰۰ ﺗﺎ ۶۰۰ ، ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ I PEv از ۴۰۰ ﺗﺎ ا ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ استفاده می شود . ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎتیک ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ در ﮐﺘﺎب ﻓﻮﻻد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن « ﺻﻔﺤﻪ، ﺟﻠﺪ اول ، ﭼﺎپ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ۳۱۴/ ۳۱۵ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد .

دانلود

DWG RVT ZIP PDF

PassWord : iranbim.com

لانه زنبوری

لانه زنبوری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا میخواهید دیدگاه خود را ثبت کنید؟
آزادانه دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *