فمیلی ﺗﯿﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﺷﺶ ضلعی (لانه زنبوری)

فمیلی رویت (Revit Family) – ‌تیر لانه زنبوری

مشخصات
  • نام فمیلی : تیر لانه زنبوری
  • مدل : CPE
  • منابع : جدول اشتایل
توضیحات

ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﻮاره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه و درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ داده و ﺟﻮش می خورند . ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮش ﭘﺎﯾﻨﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ۱ .۵ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ . ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وزن ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ه اﻓﺰود ﻣﯽﺷﻮد . ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ از ﺳﻮراخ دﯾﻮاره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺷﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ از ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﭘﻬﻦ ً ﺿﻠﻌﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً می باشند . H E-AA = I PBll , HE-A = I PBl , HE-B = I PB , HE-M = I PBv از ﻫﺮﮐﺪام ۲۰۰ ﺗﺎ ۱۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﺮای ﺗﯿﺮﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ردیف ﻫﺎی I PEa = IPEl
، I PE و I PEo از ﻫﺮﮐﺪام ۲۰۰ ﺗﺎ ۶۰۰ ، ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ I PEv از ۴۰۰ ﺗﺎ ا ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ استفاده می شود . ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎتیک ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ در ﮐﺘﺎب ﻓﻮﻻد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن « ﺻﻔﺤﻪ، ﺟﻠﺪ اول ، ﭼﺎپ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ۳۱۴/ ۳۱۵ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد .

دانلود

DWG RVT ZIP PDF

PassWord : iranbim.com

لانه زنبوری

لانه زنبوری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *